VІ всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми соціальних комунікацій»
  • Довідник
  • Пошта
  • УКР
  • ENG
  • ...

VІ всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми соціальних комунікацій»

Посвідчення

 

Шоста всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми соціальних комунікацій».

Конференція присвячена актуальним проблемам сьогодення у сфері соціальних комунікацій (перспективи розвитку, трансформації, виникнення нових видів та жанрів, роль медіа у процесах формування сучасного громадянського суспільства). До участі в роботі конференції запрошуються студенти українських ВНЗ. Участь у роботі конференції безкоштовна.

Конференція передбачає роботу в рамках секцій:
- журналістика та інформаційні війни;
- трансформація і перспективи розвитку ЗМІ;
- виникнення нових видів та жанрів журналістики;
- роль медіа у процесах формування сучасного громадянського суспільства;
- журналістика та реклама: стан і перспективи розвитку;
- масові комунікації: теорія та методологія;
- сучасні тенденції формування розвитку рекламного бізнесу в Україні та у світі;
- інноваційні підходи та стратегічні перспективи розвитку журналістики та реклами;
- міжнародна журналістика та реклама: потенціал взаємодії;
- соціально-етичні аспекти журналістики та реклами.

 

  

Sixth All-Ukrainian Student Scientific Conference "Actual Problems of Social Communications".

The conference is dedicated to the actual problems in the field of social communications (perspectives of development, transformation, emergence of new types and genres, role of media in the processes of formation of modern civil society). Students of Ukrainian universities are invited to participate in the conference. Participation in the conference is free of charge.

The conference provides work within the following sections:
- journalism and information wars;
- media transformation and prospects;
- the emergence of new types and genres of journalism;
- the role of the media in the processes of formation of modern civil society;
- Journalism and advertising: the state and prospects of development;
- mass communication: theory and methodology;
- current trends in the development of advertising business in Ukraine and in the world;
- innovative approaches and strategic perspectives for the development of journalism and advertising;
- International journalism and advertising: potential for cooperation;-
- socio-ethical aspects of journalism and advertising.

 


© Національний авіаційний університет
03058, Україна
м.Київ, просп. Гузара Любомира 1
post@nau.edu.ua | (044)406-79-01