Міжнародна науково-практична конференція: «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»
  • Довідник
  • Пошта
  • УКР
  • ENG
  • ...

Міжнародна науково-практична конференція: «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»

Посвідчення

 

Інформаційний лист (українська, english)

 

Керівник – Сіденко С.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ
Відповідальний секретар –Ричка М.А., к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ

Мета конференції: науковий захід проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду актуальних проблем міжнародних економічних відносин із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з України та інших держав світу, які досліджують перспективи національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі.

Форма проведення: очна.
Мова конференції: українська, російська, англійська.
До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економічних наук.

Тематичні напрямки роботи конференції:
1. Тенденції розвитку світового господарства в умовах діджиталізації.
2. Глобальні проблеми світового господарства.
3. Сучасні тенденції розвитку європейської інтеграції.
4. Євро інтеграційна стратегія України.
5. Інноваційні процеси та трансфер технологій у сучасному світі.
6. Проблеми людського розвитку та ефективності використання людського потенціалу в умовах інформаційного суспільства.
7. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності в глобальному середовищі.
8. Розвиток освіти як чинник формування інтелектуального капіталу.
9. Проблеми зайнятості і формування ринків праці в умовах мережевого суспільства.
10. Розвиток креативної економіки.
11. Проблеми сталого розвитку і природокористування у глобальній економіці.
12. Зміна полюсів економічного зростання в глобальній економіці.

Конференція відбудеться за адресою:
Україна, м. Київ, пр. Відрадний 4, НАУ, Факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу, корпус 7, ауд.7.102 (зал засідання вченої ради)
Тел.: (044) 406-73-65

Реєстрація учасників: 9.30 – 10.00
Початок роботи конференції: 10.00

За підсумками роботи конференції планується видання збірника наукових матеріалів – тез доповідей.

 

 

The aim of the conference: the scientific event is held in order to carry out a comprehensive scientific review of current problems of international economic relations with the efforts of scientists, graduate students, students from Ukraine and other countries of the world, exploring the prospects of national economic development strategies in the global environment.


Form of conducting: full-time.
Working languages: Ukrainian, Russian, English.
Scientists, graduate students, university students, research institutions and practitioners from Ukraine and foreign countries, thatare actively engaged in scientific research in the field of economic science, are invited to participate in the international conference.

Thematic areas of the conference:
1. Trends in the development of the world economy in terms of digitization.
2. Global problems of the world economy.
3. Current trends in the development of European integration.
4. Euro integration strategy of Ukraine.
5. Innovative processes and technology transfer in the modern world.
6. Problems of human development and efficiency of using human potential in the conditions of information society.
7. Problems of competitiveness in the global environment.
8. The development of education as a factor in the formation of intellectual capital.
9. Problems of employment and formation of labor markets in a network society.
10. Development of creative economy.
11. Sustainable development and environmental issues in the global economy.
12. Changing the poles of economic growth in the global economy.

 

 

 


© Національний авіаційний університет
03058, Україна
м.Київ, просп. Гузара Любомира 1
post@nau.edu.ua | (044)406-79-01