Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні»
 • Довідник
 • Бібліотека
 • erNAU
 • Пошта
 • УКР
 • ENG
 • ...

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні»

Посвідчення

 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні»

відбудеться 16 квітня 2020 року

 

Метою проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні» виступає систематизація поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців відносно розвитку науково-методичних та практичних основ організації бухгалтерського обліку, контролю та оподаткуванню в реальних умовах підприємств, комерційних банків, бюджетних установ тощо з розробленням рекомендацій (шляхів вдосконалення) для проведення подальших досліджень та використання в практичній діяльності фахівців з обліку, контролю та оподаткуванню.

Тематичні  напрямки конференції:

 1. Теоретичні засади організації бухгалтерського обліку та аудиту на підприємствах.
 2. Особливості організації бухгалтерського обліку та аудиту на авіаційних підприємствах.
 3. Особливості організації бухгалтерського обліку та аудиту державних та комунальних підприємств.
 4. Особливості організації бухгалтерського обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу.
 5. Особливості організації бухгалтерського обліку та аудиту в середніх та великих підприємствах.
 6. Особливості організації бухгалтерського обліку та аудиту в комерційних банках.
 7. Національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.
 8. Бюджетнийоблік.
 9. Податковий облік та контроль.
 10. Державний фінансовий контроль.
 11. Фінансова звітність підприємств.
 12. Особливості складання фінансової звітності на авіаційних підприємствах.
 13. Напрями незалежної аудиторської діяльності.
 14. Інформаційне та організаційно-технічне забезпечення діяльності в обліку та аудиті.
 15. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств.
 16. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства.
 17. Статистичні методи в аналізі діяльності підприємств усіх галузей народного господарства.

 

 

International scientific-practical conference «Topical problems of accounting and audit in today» 

will happen16 April 2020

 

The main goal of holding International scientific-practical conference “Topical problems of accounting and audit in today” is to systematize the views of domestic and foreign scientists regarding development of scientific-methodical and practical bases of accounting organization, control and taxation in real conditions of enterprises, commercial banks, budget institutions etc., with development of recommendations (ways of improvement) for further researching and usage in the practice of accounting specialists, control and taxation.

 

           Thematictopicsoftheconference: 

 1. Theoretical principles of accounting and auditing at enterprises.
 2. Specifics of accounting and audit organization at aviation enterprises.
 3. Specifics of accounting and auditing organisation of state and communal enterprises.
 4. Specifics of accounting and audit organisation in small businesses.
 5. Specifics of accounting and auditing organization in medium and large enterprises.
 6. Specifics of accounting and audit organization in commercial banks.
 7. National and International Accounting Standards.
 8. Budget accounting.
 9. Tax accounting and control.
 10. State financial control
 11. Financial statements of enterprises.
 12. Specifics of preparation of financial statements at aviation enterprises.
 13. Directions of independent audit activity.
 14. Informational, organizational and technical support of accounting and auditing activities.
 15. Analytical accounting support of economic safety of enterprises.
 16. Economic analysis of bussines activity.
 17. Statistical methods in the analysis of business activity of all branches of national economy.

 


© Національний авіаційний університет
03058, Україна
м.Київ, просп. Любомира Гузара 1
post@nau.edu.ua | (044)406-79-01