ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами»
  • Довідник
  • Пошта
  • УКР
  • ENG
  • ...

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами»

 

Посвідчення

 

Інформаційний лист (українською, англійською)

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У

 ХІ Міжнародній  науково-практичній конференції «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КРЕАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ»,

що відбудеться 9-10 квітня 2020 року

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі,  представники авіаційних компаній, докторанти, аспіранти, студенти.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова: Ареф’єва Олена Володимирівна доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту НАУ.

Заступник голови: Вовк Ольга Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки повітряного транспорту НАУ.

Члени:

Амоша Олександ Іванович – академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, директор Інституту економіки промисловості НАН України(м. Київ);

Leshek Wożniak – doktor habilatowany, profesor, kierownik katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Польша, м.Жешув);

Котлубай Олексій Михайлович – доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса);

Мних Ольга Богданівна – доктор економічних наук, професор,  професор кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»(м. Львів);

Мягких Ірина Миколаївна – доктор економічних наук, професор, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну (м. Київ);

Прохорова Вікторія Володимирівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб'єктів господарювання Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

Штангрет Андрій Михайлович доктор економічних наук, професор,  завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Української академії друкарств (м. Львів);

Умови участі

Для участі у конференції необхідно до 27 березня 2020 р.:

1. Зареєструватись за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1QJuLLMpECEt0w_qlyoT3-XHz14LNHFhoGfWwjUlVMZE/edit або надати інформацію (П.І.П., установа, контакти, напрям конференції, форма участі, назва тез доповіді) у вигляді окремого файлу.

2. Надати презентацію доповіді( на українській або англійській мові)  та/або тези доповіді (лише на англійській мові) в роздрукованому та/або електронному вигляді. Вимоги до матеріалів: https://docs.google.com/document/d/1J0PUUxiO4pER5KEbZMh099F5aa5gIsosDzkzWyPandM/edit.

3. Організаційні витрати складають  60 грн з учасника (без публікації тез у друкованому збірнику). Вартість друку збірника тез 100 грн.

За результатами роботи конференції збірник тез доповідей та програма будуть опубліковані на початок конференції, а також розміщені на сторінці кафедри економіки повітряного транспорту в репозитарії Національного авіаційного університету (http://er.nau.edu.ua). 

Увага! Погоджуючись взяти участь в конференції, автор (автори) висловлює згоду на опублікування матеріалів своїх доповідей в мережі Інтернет. Студенти мають надавати матеріали за підписом наукового керівника (консультанта).

Матеріали необхідно надсилати на електронну адресу: economy.nau@gmail.com або особисто технічним секретарям за адресою: Україна, м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, НАУ, Факультет економіки та бізнес-адміністрування, кафедра економіки повітряного транспорту, корпус 2, ауд. 2.412, 2.415, тел. +38 (044) 406-79-75,  +38 (097) 101-17-67. Оплату можні здійснити при особистій подачі матеріалів. У випадку он-лайн подачі матеріалів реквізити надсилаються після отримання заявки та тез.

 

 

 

 

FACULTY OF ECONOMY AND BUSINESS ADMINISTRATION
DEPARTMENT OF AIR TRANSPORT ECONOMY

WE WELCOME TO PARTICIPATE IN 

ХІ International scientific and practical conference «MODERN APPROACHES TO CREATIVE MANAGEMENT OF ECONOMIC PROCESSES»,

April 9-10, 2020

Doctors, PhD, teachers, representatives of aviation companies, graduate students, students are invited to participate in the conference.

ORGANIZATIONAL COMMITTEE:

Chairman: Olena V Arefieva- Doctor of Economics, Professor, Head at the Department of Air Transport Economics National Aviation University.

Deputy Chairman: Olha Vovk - PhD in Economics, associate Professor, associate Professor at the Department of Air Transport Economics National Aviation University

 

The goal of the conference is to solve the socio-economic problems of creative management  and ensuring effective management of the development in in a digital economy. To achieve the goal this, it is necessary to realize the objectives of the conference:

- search for effective tools for managing enterprise development in today's economic environment,

- ensuring the effectiveness of creative management of assets, competencies and economic opportunities;

- substantiation of approaches to solving the problem of quality assurance, competitiveness and safety at enterprises in market conditions;

- forecasting the activity of enterprises in the conditions of dynamism, innovation of the environment;

- research of the environment of the enterprise;

- improvement of production processes and systems at enterprises in the areas of energy efficiency and introduction of innovative technologies;

- improvement of human resources management;

- optimization of cost and cost management, pricing and tariffing for air transport services;

- ensuring the efficiency of the operation and strategic development of aviation enterprises;

- formalizing the interaction of different modes of transport and their international networking;

- forecasting of prospects for investment and innovative updating of technical, technological and logistical support of air transport enterprises

 

THEMATIC AREAS:

- Strategic directions of enterprise development in globalization conditions.
- Dynamic management of economic processes in the enterprise.
- Innovative activity of enterprises in domestic and foreign markets.
- Competitiveness of air transport companies.
- Mathematical methods, models and information technologies in enterprise management.
- Prospects for the development of aviation transport.

 

CONDITIONS OF PARTICIPATION

It is required to participate in the conference by March 27, 2020.:

1. Register by link https://docs.google.com/forms/d/1QJuLLMpECEt0w_qlyoT3-XHz14LNHFhoGfWwjUlVMZE/edit or provide information (name, institution, contacts, conference direction, participation form, report title) as a separate file.

2. Provide presentation of the report (in Ukrainian or English) and / or abstracts of the report (in English only) in printed and / or electronic form. Requirements for materials: https://docs.google.com/document/d/1J0PUUxiO4pER5KEbZMh099F5aa5gIsosDzkzWyPandM/edit.

3. Organizational costs are 60 UAH per participant (without publication of abstracts in the printed collection). The cost of printing a collection of abstracts is 100 UAH.

 

As a result of the conference, a summary of papers and a program will be published at the beginning of the conference, and also available on the Department of Economics of Air Transport in the repository of the National Aviation University (http://er.nau.edu.ua). 

Warning! By agreeing to participate in the conference, the author (authors) agrees to publish the materials of his reports on the Internet. Students must submit materials signed by the scientific advisor.

 

Submissions must be sent to an email address: economy.nau@gmail.com or personally to the Technical Secretaries at: 1, Lyubomyr Husar Ave., Kyiv, NAU, Faculty of Economics and Business Administration, Department of Air Transport Economics, Building 2, Aud. 2.412, 2.415, tel. +38 (044) 406-79-75,  +38 (097) 101-17-67. Payment can be made when submitting materials personally. In the case of online submission, the details are sent after the application and abstracts have been received.

 


© Національний авіаційний університет
03058, Україна
м.Київ, просп. Гузара Любомира 1
post@nau.edu.ua | (044)406-79-01