XIII міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT)
  • Довідник
  • Пошта
  • УКР
  • ENG
  • ...

XIII міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT)

Посвідчення

 

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії
Кафедра комп’ютерних сиситем та мереж

Запрошуємо Вас до участі у ХIІІ Міжнародній науково-практичній конференції«Комп’ютерні системи та мережні технології».

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Аналіз і узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів в області комп'ютерних систем
  2. Безпеки мережевих технологій,
  3. Пошук пріоритетних напрямів наукових досліджень,
  4. Розвиток наукової співпраці між учбовими закладами, науковими установами, підприємствами України та зарубіжжя,
  5. Залучення молодих талановитих учених до наукових досліджень в сфері ІТ-технологій.

 

СЕКЦІЇ

Секція 1. Комп’ютерні системи та мережі

Секція 2. Інформаційні технології проектування

Секція 3. Системи та технології кібербезпеки

 

Конференція відбудеться 16-18 квітня 2020 р. в 5-му корпусі Національного авіаційного університету (м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1,корп. 5, каб. 116).
Реєстрація – 9.00 – 10.00.
Початок роботи конференції о 10.00.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська,

Оргкомітет:

Жуков  Ігор Анатолійович  – доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж,

Азаренко Олена Василівна – доктор  фізико-математичних  наук, професор, декан ФККПІ,

Гамаюн Володимир Петрович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної інформатики ФККПІ,

Гузій Микола Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж ФККПІ,

Дрововозов  Володимир Іванович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж ФККПІ,

Журавель Наталія Вікторівна – старший викладач кафедри комп’ютерних систем та мереж,

Лазаренко Сергій Володимирович – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри засобів захисту інформації,

Печурін Микола Капітонович  – доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних систем та мереж ФККПІ,

Толстікова Олена Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної інформатики ФККПІ


За підсумками роботи конференції планується видання збірника наукових матеріалів – тез доповідей.

 

 

 

Faculty of Cybersecurity, Computer and Software Engineering

Department of Computer Systems and Networks

 

We invite you to participate in the XIII International Scientific-Technical Conference «Computer Systems and Networking Technologies» 

Thematic areas of the conference:

1. New theoretical and applied results analysis and generalization in computer systems,

2. Security of network technologies,

3. Search for scientific research priorities,

4. Scientific collaboration development of educational institutions, scientific institutions, enterprises in Ukraine and abroad,

5. Involvement of young talented scientists to IT technologies field research.

 

SECTIONS Section

1. Computer Systems and Networks Section

2. Design Information Technology Section

3. Cybersecurity Systems and Technologies

 

The conference will be held on April 16-18, 2020 at the campus building # 5 (Kyiv, prospect Vidradniy, 5 room 5.116).
Registration on –site from 9 to 10 a.m.
Opening session will start at 10 a.m.
Conference languages: Ukrainian, English, Russian

 

Organizing Committee:

Zhukov Igor - Doctor of Technical Sciences, Professor, Honored Inventor of Ukraine, Head of the Chair of Computer Systems and Networks,

Azarenko Olena - Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Dean of the FCPCI,

Gamayun Volodymyr - Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Applied Informatics

Guziy Mykola - Candidate of Science (Engineering), Associate Professor, Assistant Professor of Computer Systems and Networks Department

Drovovoz Vladimir - Candidate of Science (Engineering), Associate Professor, Associate Professor of Computer Systems and Networks Department

Zhuravel Natalia - Senior Lecturer in the Department of Computer Systems and Networks,

Lazarenko Serhii - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Information Security,

Pechurin Nikolai - Doctor of Engineering, Professor, Professor, Department of Computer Systems and Networks,

Tolstikova Elena - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Applied Informatics

 

 


© Національний авіаційний університет
03058, Україна
м.Київ, просп. Гузара Любомира 1
post@nau.edu.ua | (044)406-79-01