Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі»
  • Довідник
  • Пошта
  • УКР
  • ENG
  • ...

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі»

Посвідчення

 

Інформаційний лист (українська)

Information for participants (english)

 

Факультет міжнародних відносин
Кафедра іноземних мов

Запрошуємо Вас до участі у VI-ій щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі».

Тематичні напрями роботи конференції:
1. Мовна картина світу та міжкультурна комунікація.
2. Академічна мобільність та інтернаціоналізація навчального процесу.
3. Сучасні підходи та інноваційні технології формування іншомовної комунікативної компетентності.
4. Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.
5. Зіставні мовознавчі студії і міжкультурна комунікація.
6. Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці.
7. Світові тенденції розвитку ІКТ-освіти у вищій школі. Перспективність застосування зарубіжного освітнього досвіду в Україні.

Конференція відбудеться 5 червня 2020 р. в 7-му корпусі Національного авіаційного університету (м. Київ пр. Відрадний 4, к. 7.206).
Реєстрація – 9.00 – 10.00.
Початок роботи конференції о 10.00.
Робочі мови конференції: українська, англійська. іспанська.

Оргкомітет:
Гончаренко-Закревська Наталія Валеріївна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов ФМВ НАУ.
Бонацька Ірина Вячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов ФМВ НАУ.
Василишина Наталія Максимівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов ФМВ НАУ.
За результатами конференції буде сформовано електронний збірник тез доповідей. Організаційний комітет бере на себе зобов'язання щодо розміщення збірника на сайті ФІМВ НАУ та пересилання електронного збірника матеріалів усім учасникам конференції.

 

Faculty of international relations
Department of foreign languages

We invite you to participate in the VI-th International scientific-practical conference: "Modern trends of foreign language training of future specialists of non-native specialties in the multicultural space".


The main subject areas of the conference are:
1. The Place and Role of Foreign Language in the World as well as Intercultural Communication.
2. Academic Mobility and Internationalization of the Educational Process.
3. Modern Approaches and Innovative Technologies of the Foreign Communicative Competence Mastering.
4. Professional Foreign Language Advancements in the Process of Intercultural Integration.Foreign Languages in the Concept of Intercultural Realm.
5. Comparative Language Labs and International Communication.
6. Innovative Teaching Methods: New in European Educational Practice.
7. World Tendencies of ICT-Education Perfection in the Professional Training Area. Prospects of Foreign Educational Experience Application in Ukraine.

The conference will be held on June 5, 2020 at the campus building # 7 (Kyiv, prospect Vidradniy, 4 room 7.206).
Registration on –site from 9 to 10 a.m.
Opening session will start at 10 a.m.
Conference languages: Ukrainian, English, Spanish.

The Committee:
Goncharenko-Zakrevskaya Natalia Valeriivna Ph.D. in Pedagogic sciences, Associate Professor, Head of the Foreign Languages Department of the Faculty of International Relations of National Aviation University.
Bonatzka Iryna Viyacheslavivna, Ph.D. in Philological sciences, Associate Professor, Professor of the Department of foreign languages of the Faculty of International Relations of National Aviation University.
Vasylyshyna Nataliia Maxymivna, Ph.D. in Pedagogic sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages of the Faculty of International Relations of National Aviation University. The organizing Committee undertakes a commitment on forwarding the electronic collection of the proceedings of the conference to the participants' e-mail addresses.

 


© Національний авіаційний університет
03058, Україна
м.Київ, просп. Гузара Любомира 1
post@nau.edu.ua | (044)406-79-01