Міжнародна науково-практична конференція «Фінанси: теорія і практика»
  • Довідник
  • Пошта
  • УКР
  • ENG
  • ...

Міжнародна науково-практична конференція «Фінанси: теорія і практика»

Інформаційний лист (українська, англійська)

 

Тематичні напрями конференції:
1. Теоретичні аспекти організації фінансових відносин.
2. Фінансові аспекти розвитку цифрової економіки.
3 Теоретичні та практичні аспекти поведінкових фінансів.
4. Адміністрування податків та податкове регулювання.
5. Вплив грошово – кредитної політики на роботу інституційних секторів економіки.
6. Проблеми моніторингу фінансових корпорацій та суб’єктів господарювання.
7. Організація фінансової роботи депозитних корпорацій.
8. Фінансові аспекти інноваційної діяльності авіапідприємств.
9. Особливості організації роботи на ринку фінансових послуг в умовах цифрової економіки.
10. Організаційно – економічні аспекти функціонування страхового ринку
11. Особливості організації роботи страхових компаній на ринках загальних видів страхування та страхування життя в сучасних умовах господарювання.
12. Проблеми та перспективи розвитку авіаційного страхування.

Робоча мова конференції: українська, англійська.
Мова написання тез – англійська.

До участі запрошені: депутати Європарламенту та Національних парламентів країн світу; народні депутати України; представники міжнародних організацій; представники експертно-аналітичного середовища; представники фінансово – кредитних установ; власники та керівники бізнесу; науково-дослідницькі інститути; незалежні аналітичні центри; лідери громадянського суспільства, неурядових громадських організацій; жіночих об’єднань та рухів; благодійних фондів волонтерських і правозахисних організацій; провідні мас-медіа та ін.

Місце проведення: Національний авіаційний університет, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1.

 

 

Thematic areas of the conference:
1. Theoretical aspects of financial relationships organization.
2. Financial aspects of digital economy development.
3 Theoretical and practical aspects of behavioral finance.
4. Institutional aspects of national and local finance.
5. Monetary policy influence on institutional sector of the economy.
6. Challenges of financial corporations and entities monitoring.
7. Organization of financial work of depository corporations.
8. Financial aspects of innovation activity of aviation enterprises.
9. Conditions of work organization on market for financial services in a digital economy.
10. Organizational and economic aspects of of insurance market.
11. Conditions of work organization in insurance companies in the markets of general types of insurance and life insurance in modern conditions of management.
12. Problems and prospects of aviation insurance development.

Conference language: ukrainian, english.
Thesis language – english.

The following are invited to participate: MEPs and national parliaments of other countries; People's Deputies of Ukraine; representatives of international organizations; representatives of the expert and analytical environment; representatives of financial and credit institutions; business owners and executives; research institutes; independent think tanks; leaders of civil society, non-governmental non-governmental organizations; women's associations and movements; charitable foundations of volunteer and human rights organizations; leading mass media and others.

Location: National Aviation University, Kyiv, pr-t. Komarova 1.

 

 

 


© Національний авіаційний університет
03058, Україна
м.Київ, просп. Гузара Любомира 1
post@nau.edu.ua | (044)406-79-01