ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми глобалізаційних процесів в світовій економіці»
  • Довідник
  • Бібліотека
  • erNAU
  • Пошта
  • УКР
  • ENG
  • ...

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми глобалізаційних процесів в світовій економіці»

 

Інформаційний лист (українська, англійська)

 

Кафедра міжнародної економіки Національного авіаційного університету запрошує Вас до участі у ХІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ»,  яка відбудеться 11 листопада 2019 року 1000, за адресою:

м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 1, 
зала засідань Вченої ради НАУ.

 

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі навчальних закладів, докторанти, аспіранти, магістри, а також фахівці, які цікавляться розвитком світового господарства та міжнародних економічних відносин.

Основною метою конференції є формування професійної мережевої спільноти для обговорення та узагальнення результатів наукових досліджень щодо вирішення сучасних проблем глобалізаційних процесів в світовій економіці.

Актуальність обраної тематики для проведення науково-практичної конференції не викликає сумнівів, оскільки в умовах глобалізованого світу функціонування суспільства та держави на сучасному етапі передбачає поглиблення інтелектуалізації та трансформації всіх форм міжнародних економічних відносин.

Тематичні напрямки конференції:

1. Трансформації сучасних світогосподарських процесів в тенденціях техноглобалізації.
2. Зовнішньоекономічні відносини  та інтеграційні процеси в сучасному світі.
3. Економічні аспекти вирішення глобальних екологічних проблем.
4.  Міжнародна безпека в сучасних світогосподарських процесах.
5. Міжнародні фінанси.
6. Демографічні проблеми в сучасному глобалізаційному світі.
7. Міжнародний авіабізнес та міжнародна конкурентоспроможність підприємств.

Контакти:
(099) 930-33-39 Литвиненко Сергій Леонідович

 

 

The department of international economics of the National Aviation University invites in XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON MODERN PROBLEMS OF GLOBALIZATION PROCESSES IN THE WORLD ECONOMY, to be held on November 11, 2019 at 10.00, Kyiv, 1, Kosmonavta  Komarova Avenue, Building 1, the meeting room of the Scientific Council of NAU.

To take part in the scientists, lecturers of educational establishments, doctoral students, postgraduates, masters, as well as specialists interested in the development of the world economy and international economic relations.

The main purpose of the conference is to form a professional network community to discuss and summarize the results of scientific research on solving contemporary problems of globalization processes in the world economy.

The relevance of the chosen topic for holding a scientific-practical conference is beyond doubt, since in the conditions of the globalized world the functioning of society and the state at the present stage presupposes the deepening of intellectualization and transformation of all forms of the international economic relations.

Topics to be reviewed at the conference:
1. Transformations of modern world economic processes in the trends of technological globalization.
2. International economic relations and integration processes in the modern world.
3. Economic aspects of solving global environmental problems.
4. International security in modern world economic processes.
5. International Finance.
6. Demographic problems in the modern world of globalization.
7. International aviation business and international competitiveness of enterprises.

 

Contact:
(099) 930-33-39 Sergiy Lytvynenko

 


© Національний авіаційний університет
03058, Україна
м.Київ, просп.Космонавта Комарова 1
post@nau.edu.ua | (044)406-79-01