Процедури забезпечення якості

Внутрішня система забезпечення якості в Національному авіаційному університеті реалізується через виконання наступних процедур:

– Розроблення стратегії забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти;
– Організації системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти;
– Перегляду освітніх програм з визначеною періодичністю та постійним моніторингом;
– Формування системи відповідальності всіх структурних підрозділів та співробітників за забезпечення якості;
– Залучення здобувачів вищої освіти до забезпечення якості;
– Щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах;
– Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
– Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
– Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
– Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
– Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
– Втілення політики в сфері якості, її моніторингу та перегляду.

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності НАУ