Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного авіаційного університету у 2020 році

Затверджено рішенням Вченої ради НАУ
від 19.12.2019, протокол № 10
Введено в дію наказом ректора
від 16.01.2020 № 004/од

Загальні положення

Вступ до аспірантури Національного авіаційного університету (далі – НАУ) у 2020 році здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261;  Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
11.10.2019№ 1285, а також Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у НАУ, схваленого Вченою радою (далі – ВР) НАУ 26.06.2019 (протокол № 6)
та введеного в дію наказом ректора від 15.07.2019 № 375/од.

Правила прийому до аспірантури та докторантури НАУ у 2020 році (далі – Правила прийому)є додатком до Правил прийому до НАУ.Підготовка докторів філософії в аспірантурі НАУ здійснюється за очною (денною, вечірньою) або заочною (тільки на умовах контракту) формою навчання.

Підготовка докторів наук у докторантурі НАУ здійснюється за очною (денною) формою навчання як за державним замовленням, так і на умовах контракту.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки; підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

Підготовка в аспірантурі передбачає повне іуспішне виконання особою відповідної освітньо-наукової програмиза певною спеціальністю, проведення власного наукового дослідження, яке завершується захистом наукових досягнень аспірантом у спеціалізованій вченій раді. Підготовка в докторантурі передбачає успішне виконання особою відповідної  наукової програми за певною спеціальністю, проведення власного наукового дослідження, яке завершується захистом наукових досягнень докторанта у спеціалізованій вченій раді. Здобувачі ступеня доктора філософії та доктора наук мають право на вибір спеціалізованої вченої ради.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі та докторантуріздійснюється на підставі:

– міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;

– на підставі договорів, укладених між університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

– за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють протягом календарного року.

Строки подання документів до аспірантури тадокторантури

 1. Строки прийому заяв та повних комплектів обов`язкових документів від осіб, які беруть участь
  у вступних випробуваннях до аспірантури: 03.03.2020– 20.08.2020.
 2. Проведення вступних випробувань: 01.09.2020–09.09.2020.
 3. Оприлюднення загального рейтингового списку вступників до аспірантури – 11.09.2020.
 4. Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури із зазначенням рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету – не пізніше 15.09.2020.
 5. Зарахування до аспірантури зарахунок коштів державного бюджету та за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб – з 01.10.2020.
 6. Строки прийому повного пакету обов’язкових документів від осіб, які бажають вступити до докторантури:03.03.2020 – 31.08.2020.
 7. Зарахування до докторантури за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб  – 01.10.2020.
 8. Особи, які бажають вступити до аспірантури без участі в конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб, у тому числі іноземні громадяни (на умовах контракту), зараховуються з першого числа місяця початку кожного кварталу. Такі особи подають у Відділ докторантури та аспірантури повний комплект обов’язкових документів, не пізніше, ніж за місяць до дати зарахування (до 01  грудня,  до
  01 березня, до 01 червня, до 01 вересня). Вступні випробування проводяться не пізніше, ніж за два тижні до дати зарахування.
 9. Особи, які бажають вступити до докторантури без участі в конкурсі за кошти фізичних
  або юридичних осіб, у тому числі іноземні громадяни (на умовах контракту), зараховуються з першого числа місяця початку кожного кварталу. Такі особи подають у Відділ докторантури та аспірантури повний комплект обов’язкових документів, не пізніше, ніж за місяць до дати зарахування (до 01  грудня, до 01 березня, до 01 червня, до 01 вересня).


Процедураподання та перелік документів, необхідних
для вступу до аспірантури

Прийом на навчання в аспірантуріздійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями та галузями знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в університеті.

Підготовка осіб в аспірантурі НАУ здійснюється:

– за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

– за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

До аспірантури НАУ на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (прирівняного до нього освітньо-кваліфікаційного рівня).

Організацію прийому вступників до аспірантури здійснює Приймальна комісіяіз вступу до аспірантури, головою якої є проректор з наукової роботи.

З метою організації вступних випробувань до аспірантури створюється Відбіркова комісія, склад якої затверджується наказом ректора. До складу Відбіркової комісії входять співробітники Відділу докторантури та аспірантури, головою призначається завідувач Відділу.

До вступних випробувань допускаються виключно особи, які в установлений термін подали до Відділу докторантури та аспірантури університету всі обов’язкові документи.

Відбіркова комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань
у зв’язку з неподанням в установлений термін всіх обов’язкових документів або за умови оформлення цих документів неналежним чином.

Повний комплект обов’язкових документів подається вступником особисто до Відділу докторантури та аспірантури у встановленітерміни і включає:

– заяву установленої форми для допуску до вступних випробувань (візується вступником
у передбачуваного наукового керівника – наукового або науково-педагогічного працівника, який перебуває у трудових відносинах з НАУ тагаранта відповідної освітньо-наукової програми);

– згоду на збір та обробку персональних даних;

– копію диплома магістра (прирівняного до нього освітньо-кваліфікаційного рівня) із зазначенням здобутої спеціальності;

– копію додатку до диплома з оцінками;

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складенупередбачуваним науковим керівником (науковим або науково-педагогічним працівником, який перебуває у трудових відносинах
з НАУ);

– особовий листок з обліку кадрів установленої форми;

– автобіографію;

– фото розміром 3,5 × 4,5 см;

– копію сторінок паспорту з відмітками;

– копію ідентифікаційного номера;

– копію трудової книжки (за наявності);

– копію приписного свідоцтва, завірену у Військово-мобілізаційному підрозділі НАУ (для чоловіків);

– довідку з місця роботи (за наявності);

– медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о (для громадян України та для іноземних громадян);

– тверду папку-швидкозшивач пластикову А4 на пружині.

Оригінал диплома про повну вищу освіту, паспорт та приписне свідоцтво (для чоловіків) пред’являються вступником особисто. Без наявності оригіналів пакет документів не приймається.

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами.Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття ВР НАУ рішення
про визнання відповідності його диплома.

Рішення про зарахування вступників до аспірантури ухвалюється на засіданні Приймальної комісії із вступу до аспірантури і оформлюється протоколом із зазначенням форми навчання та умов зарахування, на підставі якого до Відділу докторантури та аспірантури вступником подаються наступні документи:

– заява про зарахування до аспірантури установленої форми (візується вступником у наукового керівника – наукового або науково-педагогічного працівника, який перебуває у трудових відносинах
з НАУ, гаранта відповідної освітньо-наукової програми, завідувача кафедри та декана факультету,
де працює науковий керівник);

– угодапро підготовку аспіранта денної та вечірньої форми навчання в аспірантурі НАУ у двох примірниках – за умови вступу за державним замовленням (візується вступником у наукового керівника);

– контракт про платну підготовку в аспірантурі НАУ – у двох примірниках (візується вступником у науковогокерівника).

На основі протоколу рішення Приймальної комісії із вступу до аспірантуриректором університету затверджується наказ про зарахування до аспірантури.


Вступні випробування до аспірантури; конкурсний відбір

Конкурсний відбір для зарахування до аспірантури з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних випробувань.

Вступним випробуванням до аспірантури надаються вагові коефіцієнти, які нормуються одиницею. Вступні випробування складаються з:

1) вступного іспиту зі спеціальності в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності (ваговий коефіцієнт – 0,5);

2) вступного іспиту з англійської мови – для громадян України (в обсязі, який відповідає рівню не нижче B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови одним із наступних дійсних сертифікатів тестів: TOEFL, InternationalEnglishLanguageTestingSystem, сертифікатом СambridgeEnglishLanguageAssessment, звільняється від складення вступного випробування з англійської мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з англійської мови з найвищим балом (ваговий коефіцієнт – 0,25);

– вступного іспиту з російської або української мови за вибором – для іноземних громадян (ваговий
коефіцієнт – 0,25);

3) презентації дослідницьких пропозицій(ваговий коефіцієнт – 0,1).

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена у дипломі про вищу освіту, предметною комісією з основної спеціальності призначається додаткове вступне випробування зі спеціальності за окремою програмою, яка розробляється предметною комісією з основної спеціальності. Для додаткового вступного випробування ваговий коефіцієнт не застосовується.

Крім того, при визначенні конкурсного балу кожного вступника також враховуються наступні показники:

– середній бал додатку до диплому про вищу освіту (ваговий коефіцієнт – 0,05);

– додаткові бали за наукові досягнення (ваговий коефіцієнт – 0,1).

Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

– прізвище, ім’я та по батькові вступника;

– наукова спеціальність;

– конкурсний бал.

Критерії оцінювання вступних випробувань та визначення рейтингу

1. Вступники до аспірантури університету складають наступні вступні випробування:

– додаткове вступне випробування (в разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в дипломі магістра (прирівняного до нього освітньо-кваліфікаційного рівня);

– зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

– з англійської мови за програмою, яка відповідає рівню не нижче В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Наявність у вступника до аспірантури сертифікату рівня не нижче В2 автоматично зараховується з найвищим балом за 100-бальною шкалою; іноземні громадяни складають вступний іспит з російської або української мови за вибором;

– презентації дослідницьких пропозицій, яка виконується за вимогами предметної комісії
зіспеціальності, оформлюється у вигляді реферату та оцінюється, незалежною від вступного випробування зі спеціальності оцінкою за 100-бальною шкалою.

2. Додаткові вступні випробування передують вступним випробуванням зі спеціальності, англійської мовита презентації дослідницьких пропозицій. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він позбавляється права брати участь у подальшому конкурсі.

3. Всі вступні випробування оцінюються за 100-бальною шкалою.

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формується за наступною формулою:

КБ = ВІС х 0,5+ ВАМ х 0,25 + РДП х 0,1 + ДБ х 0,1 + СБД х 0,05; де:

ВІС – оцінка вступного випробування зі спеціальності (за 100-бальною шкалою);

ВАМ – оцінка вступного випробування з англійської мови (за 100-бальною шкалою);

РДП – оцінка поданого реферату з презентацією дослідницьких пропозицій;

ДБ – додаткові бали за наукові досягнення;

СБД – середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100-бальною шкалою).

Порядок нарахування додаткових балів (ДБ) за наукові досягнення

Додаткові бали за наукові досягнення не повинні перевищувати в сумі 100 балів.

Наукові досягненняКількість балів
Публікація у науковому виданні, включеному до переліку наукових фахових видань України
(за обраною спеціальністю)
10 (кожна стаття)
Публікація у виданні,  яке входить до міжнародних наукометричних баз  Scopus або WebofScience (за обраною спеціальністю)25 (кожна стаття)
Одноосібна монографія яка рекомендована до друку вченою радою відповідного факультету або ВР НАУ25
Розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою відповідного факультету або ВР НАУ10
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови публікації тез доповіді за обраною спеціальністю)**5 (кожна теза)
Участь у науковій міжнародній конференції (за умови публікації тез доповіді за обраною спеціальністю)**10 (кожна теза)
Патент або авторське свідоцтво про винахід за обраною галуззю знань**25
Рекомендація вченої ради відповідного факультету або ВР НАУ на вступ до аспірантури***5
Диплом магістра (прирівняного до нього освітньо-кваліфікаційного рівня) з відзнакою за обраною спеціальністю5

** за період не більше трьох років до моменту вступу;

*** за період не більше п’яти років до моменту вступу.


Процедура подання та перелік документів, необхідних
для вступу до докторантури

Підготовка в докторантурі НАУ здійснюється:

– за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

– за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності, зокрема, не менше 15 публікацій після захисту кандидатської дисертації в міжнародних, вітчизняних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації.

Вступник до докторантури не менше, ніж за два місяці до вступу подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу університету розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг готовності дисертаційної роботи.

Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників вчені ради відповідних  факультетів заслуховують їх наукові доповіді, шляхом голосування визначають можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подають висновки на розгляд ВР НАУ.

Вчена рада університету в місячний строк розглядає висновки вчених рад відповідних факультетів щодо кожного вступника та приймає рішення про можливість його зарахування до докторантури.

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до участі у конкурсі нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення ВР НАУ щодо зарахування такого вступника до докторантуриВР НАУ одночасно приймає рішення про відповідність його диплома. У разі відмови ВР НАУ надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

У разі наявності конкурсу зі вступу до докторантури, наказом ректора створюється Конкурсна комісія з прийому до докторантури з числа докторів наук, професорів, які є висококваліфікованими спеціалістами з конкурсної спеціальностіпід керівництвом проректора з наукової роботи університету. Рішення Конкурсної комісії затверджується Вченою (Науково-технічною) радою та відповідним наказом ректора університету.

Повний комплект обов’язкових для вступу до докторантури документів подається вступником особисто до Відділу докторантури та аспірантури НАУ у встановленітерміни і включає:

– заяву про зарахування установленої форми (візується вступником у наукового консультанта –наукового або науково-педагогічного працівника, який перебуває у трудових відносинах з НАУ, гаранта освітньо-наукового процесу з відповідної спеціальності, завідувача кафедри, декана факультету);

– згоду на збір та обробку персональних даних;

– витяг з протоколу рішення ВР НАУ з:

  а) рекомендацією до вступу до докторантури;

  б) затвердженням теми дисертаційної роботи;

  в) призначенням наукового консультанта;

– копію диплома доктора філософії або кандидата наук;

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук (науковим або науково-педагогічним працівником, який перебуває у трудових відносинах з НАУ)із згодою бути науковим консультантом;

– завірений ученим секретарем НАУ список публікацій за темою дисертації;

– угоду про підготовку здобувача ступеня доктора наук у докторантурі НАУ – за умови вступу
за державним замовленням або контракт про платну підготовку в докторантурі у двох примірниках (візується вступником у наукового консультанта);

– особовий листок з обліку кадрів установленої форми;

– автобіографію;

– фото розміром 3,5 × 4,5 см;

– копію сторінок паспорту з відмітками;

– копію ідентифікаційного номера;

– копію трудової книжки;

– копію приписного свідоцтва, завірену у Військово-мобілізаційному підрозділі НАУ (для чоловіків);

– довідку з місця роботи (за наявності);

– медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о (для громадян України та іноземних громадян)

– тверду папку-швидкозшивач пластикову А4 на пружині.

Оригінал диплома доктора філософії або кандидата наук, паспорт і приписне свідоцтво пред’являються вступником особисто. Без наявності оригіналів пакет документів не приймається.