Нормативне забезпечення НТР

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний авіаційний університет

Система менеджменту якості

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО
НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СМЯ НАУ П НТР 02(02) – 01 – 2013

ЗМІСТ

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ВИЗНАЧЕННЯ

3. СКОРОЧЕННЯ

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

6. СТРУКТУРА І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ

7. ПРАВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

8. ОБОВ’ЯЗКИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СЕКРЕТАРЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

11. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАУКОВО-ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

12. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА НАУКОВО-ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

13. ПОРЯДОК РОБОТИ НАУКОВО-ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

14. ПОРЯДОК РОБОТИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

15. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення про науково-технічну раду Національного авіаційного університету (далі – Положення) визначає правові і організаційні основи діяльності науково-технічної ради Національного авіаційного університету (далі – НТР), її мету, завдання, права та обов’язки, а також права та обов’язки члена НТР.

2. ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому Положенні терміни та їх визначення подано відповідно до Законів України від 01.12.1998 р. №284-XIV та від 10.02.1995 р. №51/95-ВР і ДСТУ 3278.

Терміни та визначення використано у відповідності до: Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Закону України “Про науково-технічну інформацію”, Закону України “Про вищу освіту”, стандарту ISO 9000:2005; довідкової інформації, яка наведена у СМЯ НАУ НЯ – 01 – 2008 та документованих процедурах СМЯ НАУ ДП .

3. СКОРОЧЕННЯ

ДКР – дослідно-конструкторська робота

НАУ – Національний авіаційний університет

НДІ – науково-дослідний інститут

НДР – науково-дослідна робота

НД та ДКР – науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи

НЕК – науково-експертна комісія

НТР – науково-технічна рада

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖНЕНЯ

4.1. Науково-технічна рада Національного авіаційного університету (далі – НАУ) є колегіальним консультативно-дорадчим органом, що утворюється при проректорові з наукової роботи.

4.2. Науково-технічна рада у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, Постановами Верховної ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями ректора, рішеннями Вченої ради НАУ, розпорядженнями та вказівками проректора з наукової роботи, цим Положенням та іншими документами СМЯ НАУ.

4.3. У своїй діяльності НТР взаємодіє з Вченою радою НАУ, Комітетом Верховної ради України з питань науки і освіти, Національною академією наук України, державними галузевими академіями наук України, Малою академією наук „Дослідник”, вищими навчальними закладами та науковими установами різних форм власності, громадськими організаціями та підприємствами з питань, що стосуються її повноважень.

4.4. Пропозиції, рішення НТР набирають чинності після видання відповідного наказу ректора або розпорядження проректора з наукової роботи.

4.5. Склад НТР затверджується наказом ректора університету.

4.6. Науково-технічна рада працює на громадських засадах.

4.7. Керівництво роботою НТР здійснює голова ради – проректор з наукової роботи.

4.8. Науково-технічна рада створюється, реорганізується, ліквідується наказом ректора університету.

5. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

5.1. Науково-технічна рада університету створюється з метою розвитку пріоритетних напрямків науки і техніки в НАУ відповідно до чинного законодавства та сприяння:

– вирішенню проблем наукової та науково-технічної політики;
– впровадженню інноваційних заходів;
– використанню потенціалу наукових і науково-педагогічних фахівців для вирішення наукових, науково-технічних, освітньо-виховних питань життя НАУ, м. Києва, України;
– оптимізації актуальності тематики та якості виконання наукових, науково-технічних і науково-освітніх досліджень, що проводяться в університеті;
– захисту інтелектуальної власності фахівців університету.

5.2. Основні завдання НТР:

5.2.1. Аналіз стану та напрямків розвитку всіх сфер життя, науки і освіти у світі та в Україні з точки зору потреб та інтересів громадськості, організацій, підприємств у вирішенні наукових, науково-технічних, дослідно-конструкторських завдань та можливостей їх вирішення фахівцями університету.

5.2.2. Формування програми розвитку наукових і науково-технічних досліджень в університеті, визначення пріоритетних напрямів проведення фундаментальних, прикладних і пошукових науково-дослідних робіт (далі – НДР), дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт (далі – ДКР).

5.2.3. Проведення внутрішнього конкурсу пропозицій, що вносяться вченими університету, на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (далі – НД та ДКР), що потребують фінансування з бюджету Міністерства освіти і науки України, інших міністерств та підприємств.

5.2.4. Забезпечення всебічної підтримки молодих вчених. Координація роботи студентського наукового товариства.

5.2.5. Сприяння покращенню організації та виконання всіх видів НД та ДКР, а також навчально-дослідних робіт.

5.2.6. Проведення конкурсів на кращу науково-дослідну роботу, кращий підручник, монографію і т. ін.

5.2.7. Обговорення:

стану підготовки докторантів, аспірантів і пошукачів та вироблення пропозицій щодо покращення їх підготовки;

окремих дисертацій, наукових трудів, статей, пропозицій щодо патентування за кордоном, надання відповідних відгуків та рекомендацій для патентування;

виконання інститутами, факультетами, науково-дослідними інститутами плану НД та ДКР;

пропозицій щодо складу та змісту експонентів університету для виставок, що проводяться в Україні та закордоном.

5.2.8. Розгляд звітів з НД та ДКР на предмет встановлення рівня якості отриманих результатів, якості виконання, відповідності їх змісту, викладу та оформлення вимогам чинних нормативних документів, прийняття пропозицій щодо затвердження звітів проректором з наукової роботи.

5.2.9. Формування узагальнених оцінок щодо якості результатів виконання процесу наукової та науково-технічної діяльності (п. 9.11 СМЯ НАУ ДП ННТД 02(01) – 01 – 2010)

6. СТРУКТУРА І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

6.1. До складу НТР входять:

голова НТР – проректор з наукової роботи (за посадою);

заступник голови НТР – видатний вчений університету (за згодою);

секретар НТР – науковий співробітник університету (за згодою керівника підрозділу університету);

член НТР – начальник відділу науково-методичного забезпечення наукової діяльності НДЧ НАУ (за посадою);

члени НТР – голови науково-експертних комісій (далі – НЕК);

члени НТР – висококваліфіковані вчені та фахівці університету (за згодою).

До складу НТР можуть бути запрошені також видатні вчені, які працюють в Національній академії наук України, державних галузевих академіях наук, вищих навчальних закладах, установах і підприємствах України, за їх згодою.

6.2. Робочими органами НТР є науково-експертні комісії (далі – НЕК).

6.3. Чисельний склад членів НТР та НЕК визначає ректор за поданням проректора з наукової роботи.

6.4. Керівники інститутів, факультетів, науково-дослідних інститутів (далі – НДІ) пропонують проректорові з наукової роботи кандидатури членів НТР.

Проректор з наукової роботи призначає голів і заступників голів НЕК, формує склад НТР і подає свої пропозиції ректору для затвердження.

6.5. Голови НЕК формують чисельний і персональний склад комісій.

Членами НЕК можуть бути лише висококваліфіковані (доктори наук, професори, окремі кандидати наук) фахівці переважно різних підрозділів університету.

6.6. Склад НЕК погоджується з НТР і затверджується розпорядженням проректора з наукової роботи.

6.7. До роботи в НТР можуть залучатись з правом дорадчого голосу науковці та фахівці з різних галузей науки і техніки, пов’язаних з питаннями, що розглядаються НТР.

7. ПРАВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

Науково-технічна рада має право:

– залучати до своє діяльності фахівців інститутів, факультетів, кафедр (за погодженням з керівниками відповідних підрозділів), створювати на громадських засадах постійно діючі і тимчасові комісії (групи) і науково-експертні колективи;

– запрошувати на засідання НТР і НЕК керівників робіт, заінтересованих осіб, фахівців науково-дослідної частини та інших підрозділів університету;

– подавати пропозиції щодо розподілу за науковими напрямами, темами коштів, виділених на наукові дослідження;

– пропонувати створення міжфакультетських, міжкафедральних наукових колективів для вирішення наукових завдань, що потребують знань фахівців різних галузей науки;

– проводити засідання НТР разом з секціями науково-технічних рад НАН України, галузевих академій, НДІ, міністерств та окремих підприємств;

– обговорювати умови, порядок проведення університетських конкурсів наукових проектів, на кращий підручник, монографію та вносити свої пропозиції;

– встановлювати зв’язки з науковими установами, окремими вченими України та зарубіжних країн;

– вносити пропозиції голові НТР щодо доручення проведення повторної експертизи окремому члену НТР або спеціально створеній тимчасовій експертній комісії, до складу якої обов’язково включається член НТР;

– обговорювати на засіданнях проекти НДР, питання організації та виконання наукових досліджень, звіти про виконання НД та ДКР (незалежно від джерела їхнього фінансування), дисертації;

– звертатись до керівників інститутів, факультетів, НДІ, керівників НД та ДКР за інформацією щодо питань наукової та науково-технічної діяльності;

– вносити пропозиції для прийняття науково обґрунтованих рішень ректора (проректора з наукової роботи) з питань наукової, науково-освітньої діяльності;

– приймати участь у підготовці проекту та обговорювати річний звіт університету з наукової роботи, вносити пропозиції щодо покращення його змісту та якості, рекомендувати його до схвалення Вченою радою університету;

– висувати та обговорювати кандидатів-науковців університету на участь в конкурсах на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених та Міністерства освіти і науки України, на щорічну премію Національного авіаційного університету в галузі освіти і науки, яка присуджується за значні досягнення в галузі освіти і науки;

– подавати пропозиції щодо покращення ліцензійної роботи та патентоведення;

– заслуховувати звіти про підготовку наукових кадрів, роботу науково-технічних конференцій, семінарів, школи молодих вчених і розроблювати пропозиції та заходи щодо поліпшення їх організації та роботи ;

– вирішувати суперечки між виконавцями НД та ДКР та науково-дослідною частиною;

– проводити атестацію наукових співробітників, аспірантів (докторантів) НАУ;

– затверджувати переліки напрямів проведення наукових досліджень;

– затверджувати переліки спеціальностей та програм підготовки наукових кадрів;

– затверджувати теми дисертаційних робіт здобувачів наукових ступенів;

– призначати керівників (консультантів) здобувачів наукових ступенів;

– розглядади та затверджувати результати дисертаційних робіт здобувачів наукових ступенів;

– проводити зарахування (відрахування) до аспірантури або докторантури;

– розглядати рукописи наукових праць наукових співробітників, аспірантів (докторантів) НАУ.

 8. ОБОВ’ЯЗКИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

8.1. На НТР покладаються такі обов’язки:

– приймати лише об’єктивні і обґрунтовані рішення;

– зберігати у межах необхідного конфіденційність роботи НТР і матеріалів, що подаються до НТР;

– здійснювати експертизу поданих на конкурсній основі проектів НД та ДКР, приймати пропозиції про доцільність і обсяги їх фінансування;

– аналізувати суспільні потреби у проведені наукових досліджень, виконанні НД та ДКР і сприяти розширенню участі науковців університету в цих роботах;

– визначати пріоритетні напрямки наукових досліджень в університеті;

– обговорювати проекти планів виконання держбюджетних і кафедральних держбюджетних НД та ДКР на рік і на більш тривалий період та приймати пропозиції щодо їх затвердження;

– аналізувати стан науково-дослідної роботи в університеті та розробляти на підставі результатів аналізу пропозиції щодо розширення галузі НД та ДКР, підвищення їх ефективності;

– обговорювати пропозиції інститутів, факультетів, кафедр про створення міжфакультетських, міжкафедральних колективів для вирішення наукових завдань, які стосуються декількох галузей науки і техніки;

– проводити університетські конкурси наукових проектів, на кращий підручник, монографію;

– формувати склад та організовувати роботу НЕК за напрямами наукових досліджень;

– обговорювати рішення НЕК та результати проведеної експертизи, призначати повторну експертизу об’єктів експертизи в разі виявлення порушень правил і норм проведення експертизи;

– узагальнювати пропозиції НЕК щодо джерел та обсягів фінансування наукових досліджень, готувати висновки щодо обсягів фінансування НД та ДКР;

– своєчасно інформувати зацікавлених осіб щодо прийнятих рішень;

– сприяти розширенню участі молодих науковців у виконанні НД та ДКР всіх форм фінансування;

– сприяти науковому росту молодих вчених: збільшувати обсяг їх публікацій у „Віснику НАУ”; розширювати участь у наукових семінарах, конференціях, „круглих столах”;

– розробляти заходи щодо залучення студентів до виконання НД та ДКР, розширення студентської наукової роботи, підвищення її ефективності та висвітлення її досягнень;

– сприяти впровадженню результатів НД та ДКР у навчальний процес з метою підвищення якості підготовки фахівців і зростання зацікавленості студентів у досягненні певних наукових результатів;

– обговорювати пропозиції інститутів, факультетів, кафедр про створення навчально-науково-виробничих об’єднань, базових кафедр і центрів спільно з НАН України та галузевих академій наук, міністерствами, організаціями для проведення навчально-дослідної роботи;

– сприяти впровадженню в НД та ДКР сучасних інформаційних технологій;

– сприяти поінформованості вчених щодо сучасних досягнень науки і техніки, нових завдань, проблем, що потребують наукового вирішення;

– приймати участь в організації та проведенні науково-технічних конференцій, семінарів, виставок, „круглих столів”, школи молодих вчених.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

9.1. Член НТР має право:

– вільно викладати особисту думку з питань, що розглядаються на засіданні НТР;

– брати участь у проведені наукової і науково-технічної повторної експертизи за дорученням голови НТР або обґрунтовано відмовитися від участі в ній;

– вимагати надання додаткових матеріалів, розрахунків, обґрунтувань, необхідних для прийняття обґрунтованих рішень НТР;

– радитися поза засіданням з членами НТР, співробітниками науково-дослідної частини, керівниками проектів і робіт з метою обґрунтування рішення НТР;

– пропонувати заходи щодо вдосконалення виконання НД та ДКР, підготовки фахівців, молодих вчених;

– вносити пропозиції до проектів рішень НТР з питань, що розглядаються на її засіданні;

– отримувати інформацію від голови НТР, осіб, запрошених на її засідання, членів НТР щодо уточнення обставин і положень за темою засідання;

– мати особисту думку щодо рішення НТР і вимагати занесення її до протоколу засідання;

– направляти на засідання НТР свого представника в разі неможливості з поважних причин прийняти особисту участь у засіданні;

– бути морально та матеріально заохоченим за результатами роботи в НТР.

9.2. На члена НТР покладаються такі обов’язки:

– приймати активну участь у діяльності НТР, її засіданнях;

– зберігати в межах необхідного конфіденційність роботи НТР і матеріалів, що подаються до НТР;

– приймати обґрунтовані, об’єктивні, якісні рішення щодо питань, які обговорюються на засіданні НТР;

– виконувати завдання голови НТР, пов’язані з діяльністю НТР;

– не приймати участі в проведені повторної експертизи об’єктів експертизи, якщо він приймав участь у проведені первинної експертизи або має власну заінтересованість у результатах експертизи.

10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СЕКРЕТАРЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

10.1. Секретар НТР має всі права члена НТР.

10.2. На секретаря НТР додатково до обов’язків члена НТР покладаються такі обов’язки:

– здійснювати організаційні заходи щодо підготовки та проведення засідань НТР, забезпечення її діяльності;

– складати протоколи засідань НТР;

– надавати членам НТР необхідну інформацію з питань, що розглядатимуться на засіданнях НЕК, НТР;

– здійснювати діловодство НТР, забезпечувати зберігання документації НТР і НЕК.

11. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАУКОВО-ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

11.1. Науково-експертні комісії утворюються з метою сприяння розвитку наукових досліджень у відповідному науковому напряму, аналізу актуальності, змісту та якості

НД та ДКР, що виконуються в НАУ, контролю їх виконання та підвищенню їх якості та ефективності.

11.2. Результати наукової і науково-технічної експертизи НД та ДКР, що отримані НЕК, є чинними в межах НАУ.

11.3. У своїй діяльності НЕК повинна керуватися Законом України „Про наукову і науково-технічну експертизу”, а також іншими законодавчими та нормативно-правовими актами та документами, наведеними в пункті 5.2 цього Положення.

11.4. Науково-експертна комісія має право:

– залучати до своєї діяльності фахівців інститутів, факультетів, кафедр (за погодженням з керівниками відповідних підрозділів);

– запрошувати на засідання комісії керівників робіт, зацікавлених осіб, фахівців науково-дослідної частини та інших підрозділів університету;

– створювати банк даних про експертів та якість проведених ними експертиз;

– обговорювати на засіданнях проекти НДР, питання організації та виконання наукових досліджень, звіти про виконання НД та ДКР (незалежно від джерела їхнього фінансування), робити узагальнення та висновки щодо розглянутих питань;

– подавати НТР пропозиції щодо розвитку наукових досліджень у відповідному напряму.

11.5. На науково-експертну комісію покладаються такі обов’язки:

– об’єктивно і комплексно досліджувати об’єкти експертизи, перевіряти відповідність їх вимогам і нормам чинного законодавства та нормативних документів;

– приймати лише об’єктивні і обґрунтовані рішення;

– зберігати в межах необхідного конфіденціальність роботи НТР і матеріалів, що подаються до НТР;

– організовувати та здійснювати експертизу поданих до науково-дослідної частини НАУ на конкурсній основі проектів НД та ДКР, подавати пропозиції про доцільність їх подальшого виконання та обсяги фінансування;

– аналізувати стан НДР у визначеному напрямі і розробляти на підставі результатів аналізу пропозиції щодо розширення галузі НД та ДКР, підвищення їх ефективності;

– пропонувати НТР розглянути питання про доцільність створення між факультетських, між кафедральних наукових колективів для вирішення наукових завдань, що потребують знань фахівців різних галузей науки;

– аналізувати суспільні потреби у проведені наукових досліджень у відповідному напрямку, виконанні НД та ДКР і сприяти розширенню участі вчених університету в цих роботах;

– робити висновки щодо обґрунтованості обсягів фінансування на виконання НД та ДКР;

– подавати НТР пропозиції щодо розподілу виділених на наукові дослідження коштів за науковим напрямком;

– обговорювати проекти планів виконання держбюджетних і кафедральних держбюджетних НД та ДКР на рік і на більш тривалий період і вносити пропозиції щодо їх покращення

– сприяти розширенню участі молодих науковців у виконанні НД та ДКР всіх форм фінансування;

– пропонувати заходи щодо залучення студентів до виконання НД та ДКР, розширення студентської наукової роботи та підвищення її ефективності;

– сприяти впровадженню результатів НД та ДКР у навчальний процес з метою підвищення якості підготовки фахівців і зростання зацікавленості студентів і фахівців університету у досягненні певних наукових результатів;

– сприяти впровадженню в НД та ДКР сучасних інформаційних технологій;

– аналізувати звіти про виконання НД та ДКР (етапу) незалежно від форми фінансування, відповідність виконання робіт чинним вимогам ДСТУ 3973, ДСТУ 3974, перевіряти відповідність оформлення звітів вимогам нормативних документів;

– звітувати НТР про результати роботи комісії (не менш ніж два рази на рік).

12. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА НАУКОВО-ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

12.1. Голова науково-експертної комісії, його заступник та члени комісії є експертами НАУ, які здійснюють наукову чи науково-технічну експертизу об’єктів експертизи за науковими напрямками, визначеними проректором університету з наукової роботи.

12.2. Експерт НАУ має право:

– здійснювати наукову чи науково-технічну експертизу об’єктів експертизи, визначених рішенням НТР, особисто чи у складі комісії;

– вільно викладати свою думку з питань експертного аналізу;

– брати участь у проведенні експертизи на всіх її стадіях ;

– вимагати надання додаткових матеріалів, розрахунків і обґрунтувань, необхідних для підготовки висновків;

– одержувати стосовно об’єкта експертизи достовірні відомості та інформаційні матеріали, в тому числі й такі, що не підлягають розголошенню (за встановленим порядком);

– вільного доступу до баз даних, інших джерел науково-технічної інформації стосовно питань, пов’язаних з об’єктом експертизи;

– бути морально та матеріально заохоченим за результатами роботи в НЕК.

12.3. Експерт має особисті немайнові права на результати наукової і науково-технічної експертизи, творчою працею якого їх створено.

12.4. На експерта НАУ покладаються такі обов’язки:

– об’єктивно і комплексно досліджувати об’єкт експертизи;

– відповідати за несвоєчасне, неякісне і протиправне проведення наукової і науково-технічної експертизи;

– відповідати за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій експертизи.

13. ПОРЯДОК РОБОТИ НАУКОВО-ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

13.1. Робота НЕК організується головою НЕК.

13.2. Засідання НЕК проводяться не рідше одного разу на три місяці.

13.3. Необхідність проведення позачергових засідань визначається головою НТР.

13.4. Засідання НЕК вважається правомірним якщо в його роботі взяли участь щонайменше дві третини її складу.

13.5. Засідання НЕК оформлюються протоколом, що підписується головою і секретарем.

13.6. Рішення НЕК приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини членів НЕК, присутніх на засіданні.
13.7.  У засіданнях НЕК можуть брати участь голова та члени НТР.
13.8.  Рішення НЕК, що  суперечить чинному законодавству та даному Положенню,  можуть бути скасовані рішенням НТР.

 14.  ПОРЯДОК РОБОТИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

14.1.      Робота НТР здійснюється на основі річного плану, затвердженого проректором з наукової роботи.
14.2.  Засідання НТР проводяться не рідше одного разу на три місяці. Необхідність проведення позачергових засідань визначається головою НТР.
14.3.  Організація засідань НТР покладається на її секретаря.
14.4.  Засідання НТР вважається правомірним якщо в його роботі взяли участь щонайменше дві третини її складу.
14.5.  Засідання НТР оформлюються протоколом, що підписують  голова і секретар.
14.6.  Рішення НТР приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини членів НТР від їх загальної кількості. У випадку відсутності на засіданні НТР голови НЕК, його заступник представляє інтереси комісії і має право вирішального голосу.
14.7.  Рішення НТР набувають чинності після видання наказу ректора або схвалення їх проректором з наукової роботи.

15.   НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами та доповненнями)

Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13.12.1991 № 1977-XII (зі змінами та доповненнями)

Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу” від 10.02.1995 № 51/95-ВР (зі змінами та доповненнями)

Закон України “Про науково-технічну інформацію” від 25.06.1993 № 3322-XII (зі змінами та доповненнями)

Закон України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 11.07.2001 № 2623-III (зі змінами та доповненнями)

Постанова Кабінету міністрів України “Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника” від 24.07.2013, № 567

Постанова Кабінету міністрів України  “Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів”  від 01.03.1999, № 309, (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ України)

Статут Національного авіаційного університету (зі змінами та доповненнями), затверджений Наказом МОН України від 27 березня 2015 р. № 361

ISO 9000:2005 Системи менеджменту якості. Основні положення та словник

ISO 9001:2008 Системи менеджменту якості. Вимоги

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення

ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення

СМЯ НАУ НЯ – 01–2008 Система менеджменту якості. Настанова з якості

СМЯ НАУ ДП 4.2.3–02–2010 Система менеджменту якості. Управління документацією

СМЯ НАУ ДП 4.2.4–01–2008 Система менеджменту якості. Управління протоколами

СМЯ НАУ ДП 8.2.2–02–2012 Система менеджменту якості. Порядок проведення внутрішніх аудитів

СМЯ НАУ ДП 8.3–01–2008 Система менеджменту якості. Управління невідповідною продукцією

СМЯ НАУ ДП 8.5.2–01–2008 Система менеджменту якості. Коригувальні дії

СМЯ НАУ ДП 8.5.3–01–2008 Система менеджменту якості. Запобіжні дії

СМЯ НАУ ДП 7.5.1–01–2008 Система менеджменту якості. Управління процесами

СМЯ НАУ ДП ННТД 02(01)–01–2010 Система менеджменту якості. Управління науковою та науково-технічною діяльністю НАУ