Методичні рекомендації

 1. Бланк академічної довідки
 2. Інструкція про порядок видачі та обліку академічних довідок в Національному авіаційному університеті
 3. Індивідуальний план роботи науково-педагогічного працівника
 4. Методичні рекомендації щодо формування та вибору тематики, організації виконання наскрізних міждисциплінарних курсових проєктів у Національному авіаційному університеті
 5. Методичні рекомендації щодо розробки навчальних планів освітніх програм Національного авіаційного університету
 6. Методичні рекомендації щодо вільного вибору студентами навчальних дисциплін
 7. Методичні рекомендації щодо планування відкритих занять в НАУ
 8. Методичні рекомендації щодо планування методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Національного авіаційного університету (наказ від 01.10.2018 №445/од) 
 9. Методичні рекомендації до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни СМЯ НАУ МР 03.02(09) – 01- 2017:
  –  Розпорядження 106/роз  від 13.07.2017 Про затвердження “Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни”
  Додаток 1 Зразок РП
  Додаток 2 Тем план обговорення
  Додаток 3 Оцінки відповідність
  Додаток 4 форми 34 36
 10. Методичні рекомендації про порядок розробки та затвердження пакету комплексних кваліфікаційних завдань для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Магістр»
 11. Методичні рекомендації до розроблення та оформлення освітньо-професійної програми
 12. Методичні рекомендації про порядок розробки та затвердження Програми державного екзамену для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем “Бакалавр”
 13. Методичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавр та магістр у НАУ
 14. Методичні рекомендації до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання:
  Зміни та доповнення до «Методичних рекомендацій щодо розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання»
  Додаток 1. РП Вступ до спеціальності (скорегована)
  Додаток 2. Тематичний план на 4 семестр
  Додаток 3. Відповідність оцінок у балах оцінкам за національною шкалою
  Додаток 4. Форми 34 36 СМЯ
 15. Методичні рекомендації до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання, 2020 (проєкт)
 16. Освітньо-професійна програма
 17. План роботи кафедри
 18. Порядок надання дозволу на вільне відвідування навчальних занять студентами університету
 19. Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників:
  Заява
  Звіт
  План-графік