Геоінформаційні системи і технології 2018

Освітньо-професійна програма

Назва навчально-наукового інституту (факультету)Навчально-науковий інститут екологічної безпеки 
Спеціальність193 “Геодезія та землеустрій”
Освітньо-професійна програмаГеоінформаційні системи і технології
Галузь знань19 “Архітектура та будівництво”
Спеціальність193 “Геодезія та землеустрій”
Спеціалізація
Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
КваліфікаціяБакалавр з геодезії та землеустрою
Обсяг освітньо-професійної програми240 кредитів ЄКТС
Термін навчання4 роки
Передумови вступуУмови прийому
Мова(и) викладанняУкраїнська
Форма навчанняДенна, заочна
Гарант освітньо-професійної програмиВеликодський Ю.І.,к.ф-м.н., старший дослідник
Мета освітньо-професійної програмиМета освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів полягає у підготовці компетентних фахівців, які володіють знаннями, уміннями та навичками, а також базовими й професійними компетентностями щодо розв’язання актуальних проблем у галузі геодезії, землеустрою та геоінформаційних систем і технологій.
Основний фокус освітньо-професійної програмиЗагальна вища освіта в галузі знань Архітектура і будівництво спеціалізації на вищих рівнях з поглибленою спеціальною підготовкою  в сфері Геоінформаційних систем і технологій.
Ключові слова: геоінформаційні системи (ГІС), просторові дані, моніторинг довкілля, управління територіями.
Особливості освітньо-професійної програмиВивчення комплексного підходу до розв’язання задач  управління, розвідки та дослідження територій за допомогою поєднання методів дистанційного зондування Землі, геосистемного аналізу, програмування, автоматизації управління територіями тощо
Придатність до працевлаштуванняФахівець може займати посади (за ДК 003:2010):Науковий співробітник (картографія, топографія),  Геодезист,  Інженер-землевпорядник,  Картограф,  Топограф,  Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища, Фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу, Фотограмметрист
Подальше навчанняПродовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти
Інтегральні  компетентностіЗдатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми геодезії та землеустрою із застосуванням сучасних технологій, теоретичних положень та методів дослідження фізичної поверхні Землі, форми, розмірів та гравітаційного поля Землі, проведення вимірів на земній поверхні для відображення її на планах та картах, для розв’язання різних наукових і практичних завдань.
Загальні  компетентностіЗдатності до реалізації навчальних та соціальних завдань, здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях, знання та розуміння області геодезії та землеустрою, навички забезпечення безпеки життєдіяльності, прагнення до збереження природного навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства.
Фахові компетентностіЗдатність розробляти проекти і програми, організовувати та планувати польові роботи, готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, камеральних та дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої, здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій.
Національна кредитна мобільністьДопускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та наукових установах України.
Міжнародна кредитна мобільністьДопускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та наукових установах інших країн.
Форма атестаціїЗахист дипломного проекту
Перелік обов’язкових навчальних дисциплінІсторія та культура України
Українська мова
Філософія
Іноземна мова
Фізичне виховання
Вища математика
Фізика
Інформатика і програмування
Основи екології
Топографія
Геодезія
Електронні геодезичні прилади
Метрологія, стандартизація і сертифікація
Геологія і геоморфологія
Математична обробка геодезичних вимірів
ГІС і бази даних
Вища геодезія
Картографія
Земельне право
Фотограмметрія та дистанційне зондування
Землеустрій
Супутникова геодезія та сферична астрономія
Організація і управління виробництвом
Основи охорони праці
Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз
Державний земельний кадастр
Перелік вибіркових навчальних дисциплінІноземна мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова спеціальності
Іноземна мова (за фахом)
Основи чисельних методів
Основи обчислювальної математики
Основи математичного моделювання
Обробка цифрових аерокосмічних зображень
Методи цифрової обробки зображень
Технології відновлення зображень
Астрономо-геодезичні прилади
Теорія оптичних систем
Оптоелектронні прилади
Космічна фотограмметрія
Системи дистанційного зондування
Дешифрування аерокосмічних зображень
Спектрофотометрія ландшафтів
Космічні методи екологічного моніторигу
Аерокосмічний моніторинг
Прикладна гравіметрія
Гравірозвідка територій
Пошук і розвідка корисних копалин
Обчислювальна геометрія
Космічні навігаційні системи
Основи геофізики
Радіогеодезія і навігація
Геомаркетинг і геологічна інформатика
Геоінформаційний аналіз
Військова підготовка