Фахові видання

Портал Наукові журнали Національного Авіаційного Університету

Ознайомитися з паперовими версіями журналів та отримати консультації щодо наповнення електронних версій  журналів можна у НТБ НАУ

РЕЄСТР наукових фахових видань України


Вісник Національного Авіаційного Університету

1. Вісник Національного Авіаційного Університету. Науковий журнал (фахове видання в галузі педагогічних та технічних наук).

ISSN 1813-1166 
ЕISSN 2306-1472
Статті подають англійською мовою. 
Науковий журнал “Proceedings of the National Aviation University” (“Вісник Національного авіаційного університету”), заснований у 1996 р., друкує оригінальні наукові статті, які містять результати експериментальних і теоретичних досліджень та не перебувають на розгляді для опублікування в інших віданнях.

Журнал  індексується  у міжнародних наукометричних базах даних. 
Журнал входить до переліку наукових фахових видань України ДАК МОНУ.
ICV 2014 (Index Copernicus): 85.36
Impact-factor РІНЦ 2012: 0,112
Impact-factor UIF 2012: 0,4186 
Мова видання: англійська.
Періодичність:4 рази на рік.
Головний редактор: Ісаєнко Володимир Миколайович.
Заступник головного редактора: Харченко Володимир Петрович.
Відповідальний секретар: Авер’янова Юлія Анатоліївна.

Перегляд журналу
Контактна інформація
Редакційна колегія 
Політика розділів наукового журналу «Вісник НАУ»
Архіви наукового журналу «Вісник НАУ»
Етика публікацій та неналежна практика у публікаційному процесі
Індексація журнала
Керівництва для авторів
Надсилання статей


Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія

2.  Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія

Журнал висвітлює теоретико-методологічні та науково-практичні проблеми в галузі педагогіки та психології, що є актуальними на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічних наук і відображають широкий спектр інтересів науковців

Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність: 1 раз на рік.
Головний редактор: Лузік Ельвіра Василівна.
Відповідальний секретар:Бондар Людмила Вікторівна

Перегляд збірника
Контактна інформація
Архіви збірника 
Політика розділів збірника
Вимоги до оформлення матеріалів 
Індексація збірника


Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія

3. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія 

Збірник наукових праць містить результати досліджень з актуальних проблем філософії та культурології.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність: 2 рази на рік.
Головний редактор: Дротянко Любов Григорівна.
Заступник головного редактора: Онопрієнко Валентин Іванович.
Відповідальний секретар: Ягодзінський Сергій Миколайович.

Перегляд збірника
Контактна інформація
Архіви збірника
Політика розділів збірника
Вимоги до оформлення матеріалів 
Індексація збірникаВісник Астрономічної школи

4. Вісник Астрономічної школи 

ISSN 1607-2855
У журналі друкуються оглядові та оригінальні статті з астрономії, астрофізики, космічної геодезії, дистанційних аерокосмічних досліджень, геоінформатики, а також з історії та методики викладання астрономії і геодезії. Журнал є фаховим згідно постанов президії ВАК України від 14.11.2001 р. №2-05/9 та 23.02.2011 р. №1-05/2.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність: 2 рази на рік.
Головний редактор: О. Железняк, проф., д.ф.-м.н., Національний авіаційний університет (Україна)
Заступники головного редактора: О. Коноваленко, проф., д.ф.-м.н., академік НАН України, Радіоастрономічний Інститут НАН України (Україна) О. Марченко, проф., д.ф.-м.н., Національний університет “Львівська політехніка” (Україна)
Відповідальний секретар: Ю. Великодський, ст. дослідник, к.ф.-м.н., Національний авіаційний університет (Україна)

Перегляд журналу
Контактна інформація
Архіви журналу
Редакційна політика журналу
Вимоги до оформлення матеріалів 
Індексація журналу


Безпека інформації

5. Журнал «Безпека інформації» 

ISSN 2225-5036
ISSN 2411-071X(online)
Науково-практичний журнал «Безпека інформації» засновано у 1995 році. Засновником та видавцем є Національний авіаційний університет.
Основною метою журналу є висвітлення результатів наукових досліджень та поширення інформації з усіх аспектів інформаційної безпеки.
Категорії читачів: студенти, аспіранти, докторанти, викладачі, науковці та фахівці у галузі інформаційної безпеки.

Журнал  індексується  у міжнародних наукометричних базах даних.
Журнал входить до переліку наукових фахових видань України ДАК МОНУ.

Імпакт-фактор  РІНЦ 2012  = не  визначений

Мова видання: українська, російська, англійська 
Періодичність: 3 рази на рік.
Головний редактор: Корченко Олександр Григорович.
Відповідальний секретар: Гнатюк Сергій.

Перегляд журналу
Контактна інформація
Редакційна колегія 
Архіви журналу 
Політика розділів журналу
Індексація журналу
Керівництва для авторів
Надсилання статей


Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах

6.  Збірник наукових праць «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» 

У збірнику вміщені наукові праці викладачів, докторантів та аспірантів з питань мовознавства та літературознавства. Для науковців, викладачів вузів, гімназій, учителів середніх шкіл, студентів.

Мова видання: українська.
Періодичність:  2 рази на рік.
Головний редактор: Гудманян Артур Грантович, доктор філологічних наук, проф.
Відповідальний редактор: Межжеріна Ганна Валентинівна, доктор філологічних наук, проф.

Перегляд збірника
Контактна інформація
Архіви збірника 
Політика розділів збірника
Вимоги до оформлення матеріалів

Проблеми екологічної біотехнології

7.  Проблеми екологічної біотехнології (електронний науковий журнал).

ЕISSN 2306-6407
Електронний науковий журнал «Проблеми екологічної біотехнології» заснований в Національному авіаційному університеті у 2012 році. Тематична спрямованість журналу включає біологічні та технічні галузі науки. В журналі висвітлюється широкий спектр теоретичних і прикладних проблем екобіотехнології.

Журнал  індексується  у міжнародних наукометричних базах даних.
Журнал входить до переліку наукових фахових видань України ДАК МОНУ.

Імпакт-фактор  РІНЦ 2012  = не визначений
Мова видання: українська, російська, англійська
Періодичність: 2 рази на рік.
Головний редактор: Попова Елеонора Михайлівна.
Відповідальний секретар: Дражнікова Анна Володимирівна.

Перегляд журналу
Контактна інформація
Редакційна колегія 
Політика розділів наукового журналу
Архіви наукового журналу
Індексація журнала
Вимоги до оформлення статті
Надсилання статей


8.  Електроніка та системи управління

Електроніка та системи управління

ISSN 1990-5548
Журнал входить до Переліку наукових видань ВАК України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з технічних наук.

Журнал  індексується  у міжнародних наукометричних базах даних.
Імпакт-фактор  РІНЦ 2011  = 0,034 
Мова видання: українська, російська, англійська
Періодичність: 4 рази на рік.
Головний редактор: Синєглазов Віктор Михайлович.
Заступник головного редактора: Сібрук Леонід Вікторович.
Відповідальний секретар: Бойко Іван Федорович.

Перегляд журналу
Контактна інформація
Архіви журналу 
Політика розділів журналу
Вимоги до оформлення статті


9. Журнал «Захист інформації» 

Захист інформації

ISSN 2221-5212
Журнал «Захист інформації» присвячений висвітленню питань дослідження теоретичних, науково-технічних і технологічних проблем, пов’язаних із організацією, створенням методів та засобів забезпечення захисту інформації при її зберіганні, обробці і передачі з використанням сучасних математичних методів, інформаційних технологій
Аудиторія читачів журналу: студенти, аспіранти, докторанти, спеціалісти, дослідники та експерти у сфері захисту інформації.

Журнал  індексується  у міжнародних наукометричних базах даних.
Імпакт-фактор  РІНЦ 2012  = 0,095
Мова видання: українська, російська, англійська 
Періодичність: 4 рази на рік.
Головний редактор: Корченко Олександр Григорович.
Відповідальний секретар: Казмірчук Світлана Володимирівна.

Перегляд журналу
Контактна інформація
Редакційна колегія 
Архіви журналу 
Індексація журналу
Керівництва для авторів
Надсилання статей


10. Проблеми системного підходу в економіці 

Тематика журналу, наукові статті в якому публікуються українською, російською та англійською мовами, охоплює фундаментальні та прикладні проблеми системного підходу в економіці та логістиці.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність: 6 раз на рік.
Головний редактор: Смерічевський Сергій Францович.
Заступник: Засанський Володимир В’ячеславович.
Відповідальний секретар:Радченко Ганна Анатоліївна.

Перегляд журналу
Контактна інформація
Редакційна колегія
Архіви журналу
Керівництва для авторів


11.  Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 

Збірник присвячено актуальним проблемам управління підприємствами, реструктуризація,
вдосконалення фінансово-економічної діяльності на транспорті, керування повітряним рухом з використанням сучасних новітніх технологій. Збірник розрахований на наукових працівників, інженерів та фахівців, які займаються проблемами вдосконалення інфраструктури.
Матеріали збірника будуть корисними студентам відповідного фаху навчання.
Мова журналу:
українська.
Періодичність: 4 рази на рік.
Головний редактор: Сич Євген Миколайович.
Заступник: Пащенко Юрій Євгенійович.

Перегляд журналу
Контактна інформація
Редакційна колегія 
Архіви журналу


Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»

12. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»

Юридичний вісник на сайті Юридичного інституту

У правовому журналі висвітлено результати досліджень учених університету та провідних наукових установ України з актуальних проблем повітряного, космічного, а також інших галузей права. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів.

Мова видання: українська, російська.
Періодичність: 4 рази на рік
Головний редактор: Калюжний Ростислав Андрійович.
Відповідальний секретар: Сопілко Ірина Миколаївна.
ICV 2014 (Index Copernicus): 56,74

Перегляд журналу
Контактна інформація
Редакційна колегія 
Архіви журналу 
Вимоги та приклад оформлення статті


Проблеми iнформатизацiї та управлiння

13. Збірник наукових праць «Проблеми інформатизації та управління» 

ISSN 2073-4751
Збiрник присвячено актуальним проблемам побудови високопродуктивних обчислювальних систем та мереж,
рiшення задач оптимiзацiї управлiння технiчними системами, моделювання процесiв обробки iформацiї,
оперативного планування технiчного обслуговування авiацiйних систем.
Розрахований на наукових працiвникiв та фахiвцiв, якi займаються питаннями створення,
дослiдження та використання комп’ютеризованих, органiзацiйно-технiчних, технiчних iнформацiйних систем.

Журнал  індексується  у міжнародних наукометричних базах даних.
Журнал входить до переліку наукових фахових видань України ДАК МОНУ.
Мова видання: українська, російська, англійська
Періодичність: 4 рази на рік.
Головний редактор: Жуков Ігор Анатолійович.
Відповідальний секретар: Журавель Наталія Вікторівна.

Перегляд журналу
Контактна інформація
Редакційна колегія 
Архіви журналу 
Вимоги до оформлення статті


Інженерія програмного забезпечення

14. «Інженерія програмного забезпечення» 

Журнал публікує оригінальні та оглядові статті науково-технічного характеру, звіти про наради, конференції, рецензії на монографії, матеріали проблемного та дискусійного характеру.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність: 4 рази на рік.
Головний редактор: Сидоров Микола Олександрович.
Відповідальний секретар: Гріненко Олена Олександрівна.
Impact-factor РІНЦ 2011: 0,257

Перегляд журналу
Контактна інформація
Редакційна колегія 
Архіви журналу 
Керівництва для авторів


Проблеми тертя та зношування

15. Науково-технічний збірник «Проблеми тертя та зношування» 

ISSN 0370-2197
У збірнику наводяться результати наукових досліджень у галузі тертя та зношування, розглядаються актуальні питання те орії тертя та зношування, сучасні методи дослідження процесів, які розвиваються на поверхневих шарах контактуючих тіл під час тертя, а також методи підвищення зносостійкості матеріалів та відновлення поверхонь деталей. 

Збірник призначено для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями тертя та зношування.
Журнал  індексується  у міжнародних наукометричних базах даних.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність:2 рази на рік.
Impact-factor РІНЦ 2011: 0,019
Головний редактор: Кіндрачук Мирослав Васильович.

Перегляд журналу
Контактна інформація
Редакційна колегія 
Архіви журналу 
Вимоги до оформлення статті


Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право.

16.  Стратегія розвитку України.

ISSN 1729-7036
У науковому журналі досліджуються актуальні проблеми соціально-економічної політики, розвитку відкритих економік, міжнародних економічних відносин, можливості використання зарубіжного досвіду при проведенні економічного регулювання в Україні. Аналізуються галузеві, регіональні та комерційні аспекти зовнішньоекономічної діяльності, особливості участі України в інтеграційних процесах.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність:2 рази на рік.
Головний редактор: Сіденко С.В., д-р екон. наук, проф.
Заступник головного редактора: Ареф’єва О.В., д-р екон. наук, проф.
Відповідальний секретар: Ричка М.А.,к. екон. наук., доцент

Перегляд журналу
Контактна інформація
Редакційна колегія
Архіви журналу 
Керівництва для авторів


Наукоємні технології

17. Журнал «Наукоємні технології» 

ISSN 2075-0781
В Україні у Національному авіаційному університеті (м. Київ) з 2008 року видається науковий журнал «Наукоємні технології» (“Science-Based Technologies”). Періодичність видання становить 4 рази на рік, статті друкуються українською та англійською мовами. Проблематика журналу у галузі технічних наук: інформаційні технології, кібербезпека, електроніка, телекомунікації та радіотехніка, транспорт та транспортні технології, екологія, хімічна технологія, біотехнології та біоінженерія.

Наказом Міністерства освіти і науки України №1328 від 21.12.2015 р. науковий журнал «Наукоємні технології» включено до переліку наукових видань, публікації в яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з технічних наук.

Мова видання: українська, англійська.
Періодичність: 4 рази на рік.
Головний редактор: Валерій Валерійович Козловський.
Заступник головного редактора: Ігор Олексійович Мачалін.
Відповідальний секретар: Аліна Станіславівна Савченко.

Перегляд журналу
Контактна інформація
Редакційна колегія
Архіви журналу 
Керівництва для авторів


Електронний журнал «Проблеми системного підходу в економіці»

18.  Електронний журнал «Проблеми системного підходу в економіці підприємств»

Тематика журналу, наукові статті в якому публікуються українською, російською та англійською мовами, охоплює фундаментальні та прикладні проблеми системного підходу в економіці та логістиці.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність: 4 рази на рік.
Головний редактор: Остапова Галина Вікторівна.
Заступник: Загорулько Валентин Миронович.
Відповідальний секретар: Давиденко Володимир Вадимович.

Перегляд журналу
Контактна інформація
Редакційна колегія 
Архіви журналу 
Вимоги до оформлення статті
19. Проблеми розвитку міського середовища: збірник наукових праць 

Періодичність: 2 рази на рік.
Головний редактор: Трошкіна Олена Анатоліївна.
Помічник головного редактора: Малько Людмила Василівна.
Відповідальний секретар: Агєєва Галина Миколаївна
Контактна інформація: м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, корп. 4, к. 207;
тел.: 406-68-51, 406-75-15; e-mail: zbirnuk_nau@ukr.net, 

Перегляд журналу
Архіви журналу
Скачати вимоги до оформлення статті


20.  Вісник Інженерної академії

Періодичність: 4 рази на рік.
Головний редактор: Квасніков Володимир Павлович.
Відповідальний секретар: Савченко Володимир Ілліч.
Контактна інформація: м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, корп. 11, к. 402;
тел.: 406-71-58, e-mail: kvp@nau.edu.ua.


Збірник наукових праць Теорія та практика дизайну

21.  Збірник наукових праць «Теорія та практика дизайну»

У збірнику висвітлюються проблеми теорії і практики дизайну. Видання спрямоване на поширення та популяризацію наукових розробок і досягнень з теорії та практики дизайну та його теоретичної частини – технічної естетики.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність: 2 рази на рік.
Головний редактор: Гнатюк Лілія Романівна, к.арх., доцент (Київ, Україна);
Відповідальний редактор «Мистецтвознавство» – Рожак-Литвиненко К. Б., кандидат мистецтвознавства
Відповідальний редактор «Архітектура» – Олійник О. П. кандидат архітектури, доцент;
Відповідальний редактор «Технічна естетика» – Ус В.Ф. кандидат архітектури.

Перегляд журналу
Контактна інформація
Редакційна колегія 
Архіви журналу 
Вимоги до оформлення статтіАрхів видань

Наука і молодь

Наука і молодь: Гуманітарна серія. Збірник наукових праць.

У збірнику вміщено статті, в яких викладено результати наукових, експериментальних і теоретичних досліджень молодих учених. Присвячений актуальним проблемам сучасності в галузі науки і техніки. Розрахований на науковців та інженерно-технічних працівників.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність: 1 раз на рік.
Головний редактор: Кулик Микола Сергійович.
Заступник головного редактора: Харченко Володимир Петрович.
Відповідальний секретар: Геращенко Лілія Володимирівна.
 

Перегляд збірника
Контактна інформація
Редакційна колегія 
Архіви збірника 
Керівництва для авторів


Наука і молодь

Наука і молодь: Прикладна серія. Збірник наукових праць.

У збірнику вміщено статті, в яких викладено результати наукових, експериментальних і теоретичних досліджень молодих учених. Присвячений актуальним проблемам сучасності в галузі науки і техніки. Розрахований на науковців та інженерно-технічних працівників.

Мова видання: українська, російська, англійська. 
Періодичність: 1 раз на рік. 
Головний редактор: Кулик Микола Сергійович. 
Заступник головного редактора: Харченко Володимир Петрович. 
Відповідальний секретар: Геращенко Лілія Володимирівна. 

Перегляд збірника 
Контактна інформація 
Редакційна колегія  
Архіви збірника  
Керівництва для авторів