Документація системи менеджменту якості освіти

Зразок службової записки на преміювання за публікацію

Методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення робочої інструкції працівника, який належить до категорії робітників

Методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника

Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату

Порядок перевірки академічних та наукових текстів на плагіат
Положення про факультет (Типове)
Положення про кафедру (Типове)
Положення про навчальну лабораторію (Типове)
Положення  про навчально-наукову лабораторію (Типове)
Положення про науково-дослідну лабораторію (Типове)
Річний звіт кафедри (Форма)

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності НАУ (зі змінами)

Політика в сфері якості НАУ
Положення про Раду з якості Національного авіаційного університету  
Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічного працівника та навчально-наукового структурного підрозділу Національного авіаційного університету

Положення про службові відрядження працівників Національного авіаційного університету в межах України та за кордон

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю

Положення про індивідуальний навчальний план студента Національного авіаційного університету

Положення про запобігання та протидію булінгу, мобінгу, кібербулінгу, харасменту в Національному авіаційному університеті

Концепція організації інклюзивного навчання в Національному авіаційному університеті

Положення про освітні програми Національного авіаційного університету

Положення про гаранта освітнтої програми

Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувача вищої освіти НАУ

Декларація про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічного, наукового, педагогічного працівника НАУ

ДОКУМЕНТОВАНА ПРОЦЕДУРА Порядок розроблення та оформлення Реєстрів документів, Реєстрів форм та Форм документів Національного авіаційного університету

Таблиця оформлення Реєстрів документів, Реєстрів форм 2019 у форматі Excel

Таблиця оформлення Реєстрів документів, Реєстрів форм 2019 у форматі Excel для версії Excel 97-2003

Пам’ятка по формування Реєстру документів в частині робочих програм