Департамент забезпечення якості освіти

Департамент забезпечення якості освіти створено для успішного впровадження системи гарантії якості університету, звітування широкій громадськості про якість освіти в університеті та надання рекомендацій щодо вдосконалення системи гарантії якості задля реалізації стратегічних цілей Національного авіаційного університету.

Білоус Оксана Іванівна
Директор департаменту,
доктор фізико-математичних наук, доцент

До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

Відділ аналітики та управління інформацією
Начальник відділу – Гізун Андрій Іванович, кандидат технічних наук.
+38 (044) 406-75-69

Відділ ліцензування та акредитації
Начальник відділу – Гай Анжела Євгенівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
+38 (044) 406-79-87

Відділ моніторингу якості вищої освіти
Начальник відділу – Гуменюк Тетяна Броніславівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
+38 (044) 406-72-51

Основні завдання та функції

 1. Формування політики гарантії якості освіти університету.
 2. Здійснення організації, координації та контролю за процедурами ліцензування спеціальностей і акредитації освітньо-професійних програм для першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів та освітньо-наукових програм для третього (освітньо-наукового) рівня.
 3. Розробка методичних матеріалів щодо регламентації процедур ліцензування спеціальностей і акредитації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм.
 4. Надання інформаційно-консультативного та методичного супроводу  Навчально-науковим інститутам, факультетам, кафедрам, територіально відокремленим структурним підрозділам університету, науково-педагогічним працівникам та педагогічним працівникам в підготовці матеріалів справ щодо проходження процедур ліцензування спеціальностей і акредитації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм.
 5. Розробка та удосконалення системи моніторингу кількісних та якісних показників роботи науково-педагогічних, педагогічних працівників,структурних підрозділів (кафедр, факультетів, навчально-наукових інститутів),адміністративного персоналу.
 6. Розробка, впровадження та удосконалення системи зворотнього зв’язку зі стейкхолдерами та формування аналітичних висновків і рекомендацій щодо удосконалення процесів університету, за результатами соціологічних досліджень.
 7. Проведення аналізу показників якості вищої освіти, освітньої діяльності університету та розробка програм входження Національного авіаційного університету до міжнародних рейтингів закладів вищої освіти.
 8. Розробка, впровадження та гарантування політики університету в сфері академічної доброчесності, формування розуміння та гарантування дотримання освітньої та наукової етики всіма категоріями учасників освітнього та наукового процесів.


Напрямки діяльності:

 • розробка стратегії забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти;
 • організації системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти;
 • перегляд освітніх програм з визначеною періодичністю та постійним моніторингом;
 • формування системи відповідальності всіх структурних підрозділів та співробітників за забезпечення якості;
 • залучення здобувачів вищої освіти до забезпечення якості;
 • щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті та інформаційних стендах;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
 • забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
 • втілення ефективної політики у сфері якості, її моніторингу та перегляду.


Контактна інформація

Адреса:
03058, Україна, м.Київ,
пр. Любомира Гузара 1,
корпус 1, кабінет 325

Телефон:
+38 044 406-77-67